Welcome to 基督長老教會新竹教會   
 
首頁 > 相關表單

一、總務相關表單 : 

1. 設備採購、修繕申請單 (2017.04.02 長執會通過)   [按此下載]

1.1.相關規範 : 設備採購、修繕管理作業規範(20170402長執會通過)   [按此下載]

 

2. 財產清冊(需被授權帳號才可查詢或編輯)  [按此查詢或編輯]

Add to Google RSS Feed